Euro Cargo Express of JFK-New York and Miami USA joins GLN network

Euro Cargo Express of JFK-New York and Miami USA joins GLN network